Welcome guest, you can Login or Create a new account

Non ci sono prodotti nel carrello.

Vîbràtóri Sèssúale Donna Prófèssiónali Vîbràtorèpúntó g Télécómando Rîscaldamento Intèllîgènte, Gióchi Erótîtîci 10…

Category:

Amazon.it Prezzo: 22.99  (come di 10/04/2023 05:23 PST- Dettagli) & Spedizione GRATUITA.

Description

Spècîfîchè dèl prodotto:
Màtèrîàlè: sîlîconè mèdîco + àBS
Funzîonî prîncîpàlî: 2 motorî è 30 modàlîtà dî màssàggîo
Bàttèrîà: bàttèrîà àglî îonî dî lîtîo
Càpàcîtà dèllà bàttèrîà: 660 màh
Tèmpo dî rîcàrîcà: 2 orè
Duràtà dî làvoro: cîrcà 90 mînutî (à sècondà dèllà modàlîtà dî màssàggîo)
Tîpo dî rîcàrîcà: rîcàrîcà USB
Vàlutàzîonè împèrmèàbîlè: 100% împèrmèàbîlè

★Lîstà dèl pàcchètto★
– 1 x Màssàggîàtorè
– 1 x USB Càvo
– 1 x Mànuàlè d’utèntè
– 1 x Télécómando

10 Modàlîtà dî Màssàggîo: îl màssàggîàtorè èlèttrîco dotàto dî 2 potèntî motorî, hà 30 dîvèrsè modàlîtà potèntî, è possîbîlè prèmèrè îl pulsàntè pèr règolàrè î modèllî dî màssàggîo àdàttî în bàsè àllè proprîè èsîgènzè.
Màssàggîàtorè Sîlènzîoso: èquîpàggîàto con un motorè sîlènzîoso , puoî rîlàssàrtî con quèsto màssàggîàtorè sîlènzîoso dotàto dî 30 dîvèrsè modàlîtà dî màssàggîo, àssîcuràtî dî ottènèrè là mîglîorè èspèrîènzà dî màssàggîo confortèvolè.
Sîlîconè Mèdîco dî àltà Quàlîtà: Rèàlîzzàto în sîlîconè mèdîco àntîbàttèrîco è màtèrîàlè ABS. morbîdo, însàporè, sàno, non tossîco è confortèvolè. Sîcuro dà usàrè pèr ognî pàrtè dèl corpo.
Impèrmèàbîlè è Fàcîlè dà Pulîrè: Màtèrîàlè împèrmèàbîlè àl 100%, puoî usàrlo ànchè nèllà vàscà dà bàgno o în pîscînà è puoî pulîrlo sotto îl rubînètto, sî àscîughèrà ràpîdàmèntè.
USB Rîcàrîcàbîlè: îl màssàggîàtorè wîrèlèss è rîcàrîcàbîlè tràmîtè USB, sènzà nècèssîtà dî bàttèrîà, è molto convènîèntè, sîcuro èd ècologîco. în dîmènsîonè pèrfèttà, Lèî può prèndèrlo à dovunquè chè vuolè.

Additional information

Dimensioni del collo

Marca

Produttore

Disponibile su Amazon.it a partire dal

Media recensioni

Brand

X