Welcome guest, you can Login or Create a new account

Non ci sono prodotti nel carrello.

29xc Màssàggi schîénà Màssàggiàtóré Ricàricàbile Màssàggió Màssàggi per

Category:

Amazon.it Prezzo: 17.99  (come di 10/04/2023 05:23 PST- Dettagli)

Description

Colore:Purple

*Funzîóné: 30 frëqûënzà e 30 mödàlïtà di àspîràzîóne.
*Impérméàbilé: vîta quótîdîànà împérméàbilé
*Alîméntàtore: rîcàrîcà màgnétîcà USB
*Màtérîàle: sîlîcóne per uso mëdîcó

ELENCO IMBALLAGGI
*1x Màssàggîàtörè
*1xCàvó di rîcàrîcà

*1xMànuàlé

Dûé Mótóri – Màssàggîàtörè Sîlénziósó dótató di dué mótórî ché púò àllévîàré éfficàcéménte la ténsîóne múscólaré, i cràmpî, il dólóré múscólàré e prómúóvéré la cîrcólàzióné sàngúîgnà.
30 Frëqûënzà – Màssàggîàtörè éléttrîcî con 30 póténtî màssàggîàtöri .cónsénténdótî di gódértî il rélax últrà-prófóndó in quàlsîasî móméntó.
IPX7 Impérméàbîlé – Qúéstó màssàggîàtörè wïréléss è impérméàbilé al 100%, fàcîlé da púlîrló pérîódîcàménté.
Rîcàrîcàbîle tràmîte USB: la rîcàrîcà cómplétà in 1,5-2 ore ha fînó a 2 ore di àutónómîà. Puoi càrîcàré il Màssàggîàtöri óvunqué.
Cónfézîóné dîscrétà: la scàtólà bîancà è élégànte per tutélàré pîénàménte la prîvàcy del nóstró clîénté. Fórnîrémó un sérvîzîó éffîcàcé al 100% di póst-véndîtà.

Additional information

Colore
Dimensioni del collo

Unità

Marca

Produttore

Pile

Disponibile su Amazon.it a partire dal

Media recensioni

Brand

X